Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 26/03/2020

Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot en gebruik van [www.zucisystems.com] (‘Website’) wordt geleverd door Zuci Systems, onder de onderstaande voorwaarden. Door de website te bezoeken en te gebruiken, bent u gebonden aan deze voorwaarden. Houd er rekening mee dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, dus regelmatig moeten worden gecontroleerd. Voortgezet gebruik van deze website wordt beschouwd als aanvaarding van de bijgewerkte of gewijzigde algemene voorwaarden.

Gebruik van de website

U erkent dat u de Website alleen voor wettige doeleinden zult gebruiken, voor uw eigen persoonlijk of intern zakelijk gebruik.

Auteursrecht

Alle auteursrechten, handelsmerken, ontwerprechten, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze Website berusten bij Zuci Systems of haar licentiegevers. Alle copyrightvermeldingen in originele materialen moeten worden bewaard.

Met uitzondering van informatie met betrekking tot uw persoonlijke gegevens (bijv. informatie verstrekt in contactformulieren), verleent u Zuci Systems een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, kopiëren, reproduceren, verwerken, wijzigen, publiceren, verzenden en weergeven van alle inhoud die u indient op de Website voor welk doel dan ook.

Deze website mag op geen enkele manier worden gewijzigd, gedemonteerd, gedecompileerd of reverse-engineered. Geen enkel deel van de Website mag worden gereproduceerd zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Beschikbaarheid  

Hoewel we ernaar streven om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van de website hoog blijft en de continuïteit van de website te handhaven, is internet niet altijd een stabiele omgeving en zijn wij niet aansprakelijk als, om welke reden dan ook, de website op enig moment niet beschikbaar is. De toegang tot de Website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in geval van systeemstoring, onderhoud of reparatie of om redenen buiten onze controle. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet leveren of vertragen van het leveren van een dienst via deze website als gevolg van een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief (maar niet beperkt tot) stakingen, uitval van systemen of netwerktoegang, brand, explosie of ongeval falen van een externe telecommunicatie- of serviceprovider.

Toegestaan ​​gebruik

Hierbij verlenen wij u toestemming voor toegang tot en gebruik van onze website, onder de volgende voorwaarden:

  1. geen enkel deel of delen van de website, inclusief maar niet beperkt tot website-inhoud, in welk medium dan ook te verspreiden zonder onze voorafgaande toestemming;
  2. Niet om enig deel van de Website te wijzigen of aan te passen;
  3. Niet om beveiligingsgerelateerde functies van de Website uit te schakelen of te verstoren;
  4. de Website niet te gebruiken op een manier die van invloed is of kan zijn op de gebruikerstoegang tot deze Website;
  5. Gebruik de Website niet voor enig onwettig, lasterlijk, intimiderend, beledigend, frauduleus of obsceen doel of op enige andere ongepaste manier 
  6. Elke schending van de bovengenoemde voorwaarden vormt een schending van de Algemene voorwaarden van de website 

6. Schending van de algemene voorwaarden van de website 

Als we van mening zijn dat u een van deze voorwaarden voor acceptabel gebruik van de website hebt geschonden, kunnen we maatregelen nemen die we passend achten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

  1. Stuur je een waarschuwing.
  2. Juridische procedures tegen u voor vergoeding van alle kosten op schadevergoedingsbasis als gevolg van de inbreuk.
  3. Als u een geregistreerde gebruiker bent, onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken.
  4. Het vrijgeven van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties als we redelijkerwijs nodig achten.

We sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen naar aanleiding van inbreuken op deze voorwaarden voor acceptabel gebruik van de website. De hierboven beschreven reacties zijn niet beperkt en we kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijkerwijs gepast achten.  

7. Disclaimers

Uw toegang tot en gebruik van de Website is op eigen risico. De Website wordt aangeboden op een ‘as-is’-basis. Zuci Systems geeft geen garanties, verklaringen of toezeggingen over de inhoud van deze website. In voorkomend geval worden uw wettelijke rechten niet beïnvloed door deze voorwaarden. Zuci Systems neemt in het bijzonder alle nodige maatregelen om onze gebruikers te beschermen tegen malware of bugs of andere items van destructieve aard, maar Zuci Systems kan niet garanderen dat deze website vrij is van malware of bugs en andere items van destructieve aard. Je bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en viruscontroles (inclusief antivirus- en andere beveiligingscontroles) om te voldoen aan de vereisten voor de nauwkeurigheid en veiligheid van de gegevensinvoer en -uitvoer.

Zuci Systems is niet aansprakelijk voor schade, verliezen (direct, indirect of gevolgschade), kosten, aansprakelijkheden, winstderving of kosten als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of het vertrouwen op de informatie die is verstrekt door haar werknemers, agenten of onderaannemers met betrekking tot, opgenomen in of beschikbaar via zijn website.

8. Links van en naar andere websites

In alle gevallen waarin onze website links naar andere websites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen ze geen goedkeuring. We hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen en geven daarom geen garanties of beweringen met betrekking tot hun inhoud, noch heeft Zuci Systems enige aansprakelijkheid in verband met een van hen (inclusief, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid die voortvloeit uit uit enige bewering dat de inhoud van een site van derden in strijd is met de wet of de rechten van een persoon of obsceen, lasterlijk of schandalig is).

9. Persoonlijke gegevens

Zuci Systems verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de verordening gegevensbescherming en aanvullende gegevensbeschermingswetten. Voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u hier toegang krijgen tot ons websiteprivacybeleid: https://www.zucisystems.com/privacy-policy

10. Recht en jurisdictie

Deze overeenkomst en alle geschillen die hieruit voortvloeien, worden beheerst door de Indiase wet. Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of de totstandkoming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de Republiek India (India).

11. Neem contact met ons op

U kunt contact met ons opnemen via:  privacy@zucisystems.com