Voorwaarden & Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 26/03/2020

Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot en gebruik van [www.zucisystems.com(“Website”) wordt geleverd door Zuci Systems, op basis van de onderstaande algemene voorwaarden. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website,< /span> u bent gebonden aan deze voorwaarden. Houd er rekening mee dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd en daarom regelmatig moeten worden gecontroleerd. Voortgezet gebruik van deze website wordt beschouwd als aanvaarding van de bijgewerkte of gewijzigde algemene voorwaarden. 

Gebruik van de Website

U erkent dat u de Website alleen voor wettige doeleinden zult gebruiken, voor uw eigen persoonlijke of interne zakelijke gebruik.  

Auteursrecht

Alle auteursrechten, handelsmerken, ontwerprechten, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze Website berusten bij Zuci Systems  of zijn licentiegevers. Alle auteursrechtvermeldingen in origineel materiaal moeten behouden blijven.  

Behalve informatie met betrekking tot uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld iinformatie verstrekt in contactformulieren), verleent u aan Zuci Systems een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, kopiëren, reproduceren, verwerken, wijzigen, publiceren, verzenden en weergeven van alle inhoud die u op de Website indient voor welke doeleinden dan ook.  

Deze website mag op geen enkele manier worden gewijzigd, gedemonteerd, gedecompileerd of aan reverse-engineering onderworpen. Geen enkel deel van de Website mag worden gereproduceerd zonder onze uitdrukkelijke toestemming. 

Beschikbaarheid  

Hoewel we ernaar streven om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheidvan de Website behouden blijft hoog te houden en de continuïteit van de Website te behouden, is internet niet altijd een stabiele omgeving en zijn wij niet aansprakelijk als de Website, om welke reden dan ook, op enig moment niet beschikbaar is. De toegang tot de Website kan tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort in geval van een systeemstoring, onderhoud of reparatie of om redenen buiten onze controle. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet leveren of vertragen van het verlenen van een dienst via deze Website als gevolg van een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief (maar niet beperkt tot) stakingen, defecten aan systemen of netwerktoegang, brand, explosie of ongeval falen van een externe telecommunicatie- of serviceprovider. 

Toegestaan gebruik < /span>

Wij verlenen u hierbij toestemming voor toegang tot en gebruik van onze website, onder de volgende voorwaarden:   

  1. Wij mogen geen enkel deel of delen van de website verspreiden, inclusief maar niet beperkt tot website-inhoud, op welk medium dan ook zonder onze voorafgaande autorisatie; 
  2. Om geen enkel deel van de Website te wijzigen of aan te passen; 
  3. Nom geen enkele beveiliging uit te schakelen of te verstoren gerelateerde functies van de Website; 
  4. De Website niet te gebruiken op een manier die de toegang van gebruikers tot deze Website beïnvloedt of kan beïnvloeden; < /span>
  5. De Website niet gebruiken voor enig doel dat onwettig, lasterlijk, intimiderend, beledigend, frauduleus of obsceen is of op enige andere ongepaste wijze 
  6. Elke schending van de bovengenoemdevermelde voorwaarden zal constieen schending van de Websitevoorwaarden & Voorwaarden 

6. Schending van websitevoorwaarden & Voorwaarden 

Als we van mening zijn dat u een van de voorwaarden voor acceptabel gebruik van deze Website hebt geschonden, kunnen we maatregelen nemen die wij passend achten, inclusief, maar niet beperkt tot: 

  1. Geef een waarschuwing aan u. < /span>
  2. Juridische procedure tegen u voor terugbetaling van alle kosten op schadevergoedingsbasis die voortvloeien uit de inbreuk. span data-ccp-props=”{“> 
  3. Als u een geregistreerde gebruiker bent, trek ikonmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken. span> 
  4. Openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsautoriteiten waarvan wij redelijkerwijs denken dat dit noodzakelijk is. 

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen als reactie op schendingen van de voorwaarden voor aanvaardbaar gebruik van deze website. De hierboven beschreven reacties zijn niet beperkt en we kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijkerwijs passend achten.  

7. Disclaimers

Uw toegang tot en gebruik van de Website is op eigen risico. De Website wordt aangeboden op een ‘as-is’-basis. Zuci Systems geeft geen garanties, verklaringen of toezeggingen doen over de inhoud van deze website. Waar van toepassing worden uw wettelijke rechten niet beïnvloed door deze voorwaarden. In het bijzonder Zuci Systems nemens alle noodzakelijke maatregelen om onze gebruikers te beschermen tegen malware, bugs of andere items van destructieve aard Zuci Systems kan niet garandeert dat deze website vrij is van malware of bugs en andere schadelijke items natuur. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en viruscontroles (inclusief antivirus- en andere veiligheidscontroles) om te voldoen aan de vereisten voor de nauwkeurigheid en veiligheid van de gegevensinvoer en -uitvoer. 

Zuci Systems is niet aansprakelijk voor schade, verlies (ongeacht directe, indirecte of gevolgschade), uitgaven, aansprakelijkheden, winstderving of kosten die voortvloeien uit het gebruik van, de toegang tot of het vertrouwen op de informatie verstrekt door haar werknemers, agenten of onderaannemers met betrekking tot, vervat in of beschikbaar via haar Website .  

8. Links van en naar andere websites

In alle gevallen waarin onze website links bevat naar andere < /span>websites en bronnen aangeboden door derden, deze links worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vertegenwoordigen geen goedkeuring . We hebben geen controle over de inhoud van deze websites of bronnen en geven als zodanig geen garanties of beweringen over de inhoud ervan, en evenmin Zuci Systems hebben enige aansprakelijkheid in verband met een van deze (inclusief, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid die voortvloeit uit enige beschuldiging dat de inhoud van een site van derden inbreuk maakt op enige wet of de rechten van een persoon of obsceen, lasterlijk of schandalig is ). 

9. Persoonlijke gegevens

Zuci Systems verwerkt uw persoonsgegevens < span data-contrast="auto">data in overeenstemming met de Verordening Gegevensbescherming en aanvullende wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u meer wilt weten over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u dat doentoegang tot ons wprivacy van de website beleid hier: https://www.zucisystems.com/privacy-policy

10. Recht en jurisdictie

Deze overeenkomst en elk geschil dat daaruit voortvloeit, wordt beheerst door Indiaas wet. Elk geschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst of de totstandkoming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Republiek India (India). 

11. Neem contact met ons op

U kunt contact met ons opnemen via:  privacy@zucisystems.com